4 de març de 2018

Estructura i funcionament

ESTRUCTURA

Quèviure, Distribuïdora de Mercat Social SCCL, és una societat cooperativa catalana limitada integral. Això vol dir que combina les següents activitats cooperativitzades:

FUNCIONAMENT

Els nostres mecanismes de participació i democràcia interna són:

Agrupa la totalitat de socis i sòcies amb dret a vot. És el màxim organisme de presa de decisions i govern de la cooperativa. Es reuneix, mínim, un cop a l’any.

Hi estan representats tots els col·lectius que formen part de la cooperativa. És l’òrgan executiu: realitza el seguiment de l’activitat i pren les decisions més immediates. Es reuneix mensualment.

Es creen davant d’una necessitat específica, i la seva participació és voluntària. L’única comissió que funciona permanentment és la comissió de compres conjuntes.

L'EQUIP TÈCNIC

I en el dia a dia, realitzant tota l’activitat cooperativitzada de Quèviure, hi ha el nostre equip tècnic:

FORMEM PART DE:

ECOS Grup Cooperatiu

http://grupecos.coop/

Som Energia

https://www.somenergia.coop/ca/

Coop57

https://www.coop57.coop/

Scroll Up